ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม

0-2408-7575-7, 08-1686-4545, 08-9004-4003
info@phuketsrisuchat.com

ประวัติความเป็นมา

          วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็ว ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          นโยบาย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายสินค้า, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายสินค้า, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2. สร้างความพึงพอใจในการบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม

3. พัฒนา และยกระดับสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางของบริษัท

 

ผู้บริหาร คุณสุนิจ ศรีแสนสุชาติ

ผู้บริหาร

คุณสุนิจ ศรีแสนสุชาติ

 

บริษัทของเรา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2527 สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ ฯ มี 7 สาขา ได้แก่ ภูเก็ต, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ยะลา, ครอบคลุมการขนส่ง 14 จังหวัดภาคใต้